สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ SEAC ส่งเสริมทักษะ Essential Skills นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อพัฒนายกระดับกำลังคนคุณภาพ

Last updated: 2021-07-14  | 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับ SEAC ส่งเสริมทักษะ Essential Skills นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อพัฒนายกระดับกำลังคนคุณภาพ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นางอริญญา เถลิงศรี (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ร่วมกันยกระดับการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพสู่ตลาดแรงงานไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านการจัดรูปแบบ การเรียนรู้ที่คล่องตัวมากขึ้น สอดรับกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทักษะเชิงวิชาการและทักษะที่จำเป็น (Essential Skills) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ ห้องสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com