เครือรพ.พญาไท-เปาโล จับมือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ลุยหลักสูตร ‘X10 Hybrid Learning’ ต่อยอดความรู้ในมิติใหม่

Last updated: 2020-09-02  | 

เครือรพ.พญาไท-เปาโล จับมือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ลุยหลักสูตร ‘X10 Hybrid Learning’ ต่อยอดความรู้ในมิติใหม่

เครือรพ.พญาไท-เปาโล ประสบความสำเร็จด้าน Digital Learning Transformation สร้างคนด้วยนวัตกรรมการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ ‘Hybrid Learning Platform’ ผ่านแอพพลิเคชั่น ‘CILA' ล่าสุด จับมือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ลุยหลักสูตร ‘X10 Hybrid Learning’ ผลักดันศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนธุรกิจเฮลท์แคร์ ก้าวทันยุคดิจิทัล-ยุคนิวนอร์มอล

นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า เครือรพ.พญาไท-เปาโล ประสบความสำเร็จด้าน Digital Learning Transformation มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยตามความสนใจทุกที่ทุกเวลา สอดรับกับการมาถึงของยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital Disruption) มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเหมือนบททดสอบ Digital Transformation ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรและบุคคลากรของกลุ่มเครือรพ.พญาไท-เปาโล พร้อมรับมือกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นับตั้งแต่ปี 2561 เครือรพ.พญาไท-เปาโล เล็งเห็นความท้าทายและเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Hybrid Learning Platform พร้อมกับเปิดตัวแอพพลิเคชั่น CILA (Center of Interactive Learning Academy) ศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็น Know-how ที่มีคุณค่า บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่มีในองค์กรตามนโยบายเครือรพ.พญาไท-เปาโล เป็นการต่อยอดความรู้ในมิติใหม่ที่บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่กว้างไกล ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และลงมือทำ พร้อมรับมือกับวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

“ปี 2561 เครือรพ.พญาไท-เปาโล บุกเบิกการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Hybrid Learning Platform ผ่านแอพพลิเคชั่น CILA เปิดสอนหลักสูตรแรก คือ 4D Hybrid Learning Platform ที่เน้นเรื่อง Design Thinking นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านคลินิกและการพัฒนาทักษะวิชาชีพกว่า 20 หลักสูตร พร้อมฟังก์ชั่นห้องสมุดออนไลน์ กิจกรรมการตลาดและข่าวสารองค์กร เพื่อให้พนักงานก้าวทันสถานการณ์ความเป็นไปของทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี มีพนักงานสนใจเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆรวมกว่า 3,000 คน นำมาซึ่งผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ การบริการ และความคิดใหม่ๆในการบริหารจัดการธุรกิจและการแก้ปัญหาให้กับองค์กรและลูกค้าผู้ใช้บริการ ถือเป็นผลสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่บุคลากรสนใจใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเข้าถึงกระบวนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง

สำหรับปี 2563 เครือรพ.พญาไท-เปาโล ต่อยอดความสำเร็จสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และตอกย้ำเป้าหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CBS Academy สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในด้านบริหารธุรกิจจากการจัดอันดับของ QS World University Rankings และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจจากหลายองค์กรในระดับนานาชาติ เช่น AACSB EPAS EQUIS เป็นต้น และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตร X10 Hybrid Learning หลักสูตรธุรกิจที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล ให้พร้อมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของทุกคน โดยอาศัยหลักการ New S-curve เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ทั้งในรูปแบบของสินค้าและบริการ อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุค Digital Disruption สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและขับเคลื่อนธุรกิจเฮลท์แคร์ไทยให้เติบโตในระดับโลก
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ณ เวลานี้ นับว่าคณะบัญชีฯ จุฬาฯ เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความพร้อมสูงสุดสำหรับยุคดิจิทัล ด้วยการวางรากฐานและพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพไว้ล่วงหน้า เป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนครั้งใหญ่ ภายใต้โมเดล CBS Lifeline Learning ที่มากกว่าการเชื่อมระบบการเรียนออฟไลน์กับออนไลน์เข้าด้วยกันให้เกิดการเรียนรู้ในทุกที่ของชีวิต ส่งเสริมความคิดการเรียนที่ไร้ขีดจำกัด มุ่งสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้มีความกระหายใคร่รู้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเป็นโมเดลการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยการเรียนโมเดลใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน ยังเอื้อให้คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เชิญบุคคลชั้นนำนอกสถาบันร่วมเป็นวิทยากร เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลายและไม่ไร้ขีดจำกัดยิ่งขึ้น

สำหรับความร่วมมือกับเครือรพ.พญาไท-เปาโลนั้น สอดรับกับโมเดล CBS Lifeline Learning Approach โดยหลักสูตร X10 Hybrid Learning คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เตรียมคณาจารย์ชั้นนำของสถาบันผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจเฉพาะด้านร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนิวนอร์มอล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบริการ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Start-up และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากนอกคณะฯ เช่น ผู้บริหารจาก Rabbit Digital Group Digital Agency ชั้นนำของประเทศ กูรูด้าน Digital Transformation ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data-driven Marketing และผู้เชี่ยวชาญด้าน Tech Start-up เป็นต้น จุดเด่นของหลักสูตร X10 Hybrid Learning นอกจากการสอนทฤษฎีทางธุรกิจแล้ว ยังมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นวิธีคิดรูปแบบใหม่ให้กับบุคลากรในเครือรพ.พญาไท-เปาโล ได้มีทักษะในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน


Powered by MakeWebEasy.com