แม็คโคร เผย 8 มาตรการ ย้ำความมั่นใจเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงสารทจีน

Last updated: 2021-07-14  | 

แม็คโคร เผย 8 มาตรการ ย้ำความมั่นใจเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงสารทจีน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ตอกย้ำความมั่นใจเนื้อสัตว์ ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสารทจีนด้วย 8 มาตรการคุมเข้มลึกถึงระดับ  DNA และตลอดกระบวนการผลิต ขนส่ง การจัดจำหน่ายตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงจนถึงมือผู้บริโภค  พร้อมนำระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace  เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยเครื่องหมาย ‘ปศุสัตว์ OK’ ทุกสาขานางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกั นคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความกังวลในด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหาร ทำให้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนผู้บริโภค หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อวัตถุดิบ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสารทจีน แม็คโครมีมาตรฐานการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านเนื้อสัตว์ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วย 8 มาตรการสำคัญ ประกอบด้วย

1. สินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ต้องผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงจากกรมปศุสัตว์

2. สถานที่ผลิตต้องผ่านการประเมินด้านสุขลักษณะอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข

3. สินค้าต้องผ่ านการตรวจความปลอดภัยทางจุลิ นทรีย์และเคมี โดยห้องปฎิบัติการ ISO17025 ซึ่งมีการตรวจสอบลึกระดับ DNA เพื่อเฝ้าระวังสินค้าปลอมปน

4. มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา โดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace

5. ผ่านมาตรฐานการตรวจสินค้าต้องเป็นไปตามหลักสากล (MIL-STD-105E )

6. กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่ งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานระดั บสากล

7. สินค้าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ ายในแม็คโคร จะผ่านกระบวนการควบคุมการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยระบบออนไลน์ e-Privilege Permit  โดยกรมปศุสัตว์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

8. ทุกสาขาแม็คโครได้เครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK ซึ่งหมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดี และความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ อันเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

นางจุฑารัตน์ กล่าวอีกว่า “ในช่วงเทศกาลสารทจีนที่ผู้คนพากันจับจ่ายสินค้าประเภทเนื้อหมู ไก่ เป็ด ผลไม้ต่างๆ เพื่อนำไปไหว้บรรพบุรุษ เป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในอาหาร เป็นเรื่องสำคัญและเป็นพันธกิจหลักของเราในการดำเนินธุรกิจตลอด 31 ปี  ที่ผ่านมา แม็คโครได้ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ในการคุมเข้ม  มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่  รวมทั้งขอการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ  ปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ในทุกสาขาจากกรมอนามัย หน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในยุคการซื้อขายสินค้าวิถีใหม่ ที่ทุกคนเน้นสุขอนามั ยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com