ศาลล้มละลายรับฟื้นฟู "นกแอร์" หลังติดหนี้ 2.6 หมื่นล้านบาท

Last updated: 2020-07-31  | 

ศาลล้มละลายรับฟื้นฟู "นกแอร์" หลังติดหนี้ 2.6 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ศาลล้มละลายกลาง ถนนเเจ้งวัฒนะ ในวันนี้ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลูกหนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนเหุ้นส่วน บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และเป็น บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ดำเนินธุรกิจสายการบินขนส่งทั้งคนสิ่งของและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศมีที่ตั้ง บริษัท อยู่เลขที่ 3 อาคารรัจนาการชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร นายชวลิต อัตถศาสตร์, นายประเวช องอาจสิทธิกุล ,นาย วิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นาย ไต้ ซอง อี และนายเกษมสันต์ วีระกุล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท ได้รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรอง บริษัท ลูกหนี้เอกสารท้ายคำร้องหนี้มีหนี้สินเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท 

โดย วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีหนี้สินต่อเจ้าหนี้หลายรายรวมกันเป็นจำนวน 26,522,203,418 บาท ดังนี้

· หนี้สินหมุนเวียน เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,720,000,000 บาท

· เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,679,065,008 บาท

· รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 41,812,871 บาท

· ประมาณการหนี้สินค่าปรับสภาพเครื่องบินและค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินระยะสั้น 58,858,927 บาท

· ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,907,589,409 บาท

· หนี้สินหมุนเวียนอื่น 98,591,347 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,505,917,562 บาท

· หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบำรุงเครื่องบินตามแผนการซ่อมบำรุงประมาณการหนี้สินค่าปรับสภาพเครื่องบิน 6,460,359,841 บาท

โดยศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ เป็นคดีดำ ฟฟ 21/2563 นัดไต่สวนคำร้องวันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 9.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลของการที่ศาล รับคําร้องก่อให้เกิดสภาวะพักการชําระหนี้ (automatic stay) ตามมาตรา 90/12 โดยในบัญชีเจ้าหนี้ ที่นกแอร์ได้ยื่นต่อศาลในวันนี้มีจำนวน 312 ราย

 

Powered by MakeWebEasy.com