#ถึงอยู่ห่างฮอนด้าก็ยังห่วง ตอกย้ำความใส่ใจในการให้บริการลูกค้าที่โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้า ด้วยมาตรการใหม่รับ New Normal

Last updated: 2020-06-20  | 

#ถึงอยู่ห่างฮอนด้าก็ยังห่วง ตอกย้ำความใส่ใจในการให้บริการลูกค้าที่โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้า ด้วยมาตรการใหม่รับ New Normal

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมส่งมอบความห่ วงใยและความใส่ใจให้ลูกค้า ผ่านมาตรการด้านความสะอาดและสุ ขอนามัยในการให้บริการลูกค้าทุ กขั้นตอนรับ New Normal และอุ่นใจขึ้นอีกขั้นด้ วยการมอบบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ อโรคในห้องโดยสารฟรี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2563 ที่โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้ าทั่วประเทศ
 
แนวทางการให้บริการของฮอนด้า เพื่อตอบรับ New Normal ได้แก่
 
1. ใส่ใจขั้นสุด ทุกจุดต้องปลอดภัยสำหรับลูกค้า
ที่โชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้า ได้กำหนดจุดคัดกรองเพื่อตรวจวั ดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้าและผู้ มาติดต่อทุกท่านก่อนเข้าใช้บริ การ พร้อมทั้งเตรียมพรมน้ำยาฆ่าเชื้ อบริเวณทางเข้า และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้ างมือบริการที่ทางเข้า-ออก และจุดต่าง ๆ และหากลูกค้าต้องการนำรถมาเข้ ารับบริการ มีบริการแจ้งให้ลูกค้าโทรนั ดหมายล่วงหน้าเพื่ อจองเวลาในการเข้าซ่อมหรือเช็ กระยะ (Booking Service) พร้อมติดตั้ง Counter Shield บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการ และจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร

2. พนักงาน อีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญของการให้ บริการ
พนักงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่ างกายทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติ งานและต้องสวมหน้ากากอนามั ยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่ใกล้ชิดลูกค้ าเป็นพิเศษ เช่น ที่ปรึกษาทางการขาย ที่ปรึกษางานบริการ พนักงานต้อนรับ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ควบคู่ไปกับ Face Shield ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ในส่วนของพนักงานส่วนงานซ่ อมบำรุง ต้องสวมถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบั ติงานและเปลี่ยนทุกครั้งเมื่ อเสร็จงาน รวมทั้งต้องแต่งกายมิดชิดและรั ดกุมเพื่อความปลอดภัย โดยพนักงานทุกคนต้องร่วมดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในการประเมินความเสี่ยงต่อการติ ดเชื้อของตนเอง

3. รถทุกคันต้องสะอาด ปลอดภัย
ทำความสะอาดรถยนต์ที่จัดแสดงอย่ างสม่ำเสมอโดยเฉพาะจุดที่มี การสัมผัสบ่อยครั้ง และทำความสะอาดรถยนต์ทดลองขับทุ กครั้ง หลังเสร็จสิ้นการทดลองขับ

4. เตรียมพร้อมทุกด้าน ด้วยมาตรการด้านความสะอาดเชิงรุ ก
กำหนดมาตรการด้านความสะอาด โดยจัดให้มีแม่บ้ านทำความสะอาดบริเวณส่ วนกลางและจุดสัมผัส อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง และทำความสะอาดห้องบริการต่าง ๆ เป็นพิเศษ เช่น มุมเด็กเล่น ห้องละหมาด พร้อมทั้งมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้ อในศูนย์บริการเป็นประจำ ในส่วนของบริการอาหารว่าง ปรับเปลี่ยนภาชนะเป็นแบบใช้ครั้ งเดียว บรรจุอาหารว่างแยกใส่ถุงหรือกล่ อง หรือ มีแม่บ้านให้บริการตักอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกระบบการชำระเงิ นแบบ e-Payment สำหรับลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงิ นโดยตรงอีกด้วย

5. มอบบริการพ่นยาฆ่าเชื้อในห้ องโดยสารรถยนต์ฟรี สำหรับรถยนต์ที่เข้ารับบริการ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเสริ มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่โชว์ รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2563

Powered by MakeWebEasy.com