16 สถานที่ และกิจกรรมในกทม. ที่ยังโดนสั่งปิดต่อ

Last updated: 2020-06-08  | 

16 สถานที่ และกิจกรรมในกทม. ที่ยังโดนสั่งปิดต่อ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม ในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 10 ตามที่ได้มีประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม จากที่ได้กำหนดไว้แล้วตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และข้อกำหนด(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆนั้น


เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อกำหนด(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
และข้อกำหนด(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จึงให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้


1. สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
2. สวนน้ำสวนสนุก
3. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำและตลาดนัด
4. โต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียด
5. สถานที่เล่นตู้เกม
6. ร้านเกมส์ร้านอินเทอร์เน็ต
7. สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่
8. สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ(ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
9. สนามมวย
10. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้(ยิม)
11. สนามม้า
12. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ
13. สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
14. สนามแข่งขันทุกประเภท
15. สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
16. สนามชนโคสนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

Powered by MakeWebEasy.com